Varukorg

Sekretesspolicy


I enlighet med paragraf 10 i den finska personuppgiftslagen (523/1999)  
 


Registeransvarig

Oy Vallila Interior Ab (nedan ”Vallila Interior”)
Företagsnummer 2425437-1
Nilsiägatan 15
FI-00510 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 20 776 7700
E-post: vallila@vallilainterior.fi


Kontaktperson vid frågor gällande filen med personuppgifter

Piia Vilja
c/o Oy Vallila Interior Ab
Telefon: + 358 (0)20 7767 871
E-post: firstname.lastname@vallilainterior.fi

 

Namnet på filen med personuppgifter

Vallila Interiors register som baseras på kundrelationer och andra relevanta relationer.


Syfte med användningen

Personuppgifter behandlas i syfte att kontrollera, hantera, analysera och utveckla kundrelationer och andra relevanta relationer samt vid verksamhetsplanering, marknadsföring och kundkommunikation som också kan skötas på internet.

Personuppgifter kan behandlas i enlighet med vad som tillåts i tillämpliga lagar för direkt marknadsföring utfört av Vallila Interior, företag som tillhör samma grupp och utvalda samarbetspartner till Vallila Interior samt distansförsäljning, opinionsmätningar och marknadsundersökningar. Personuppgifter kan också behandlas i samband med riktad marknadsföring, exempelvis vid profilering.


Datainnehåll 

Följande information och eventuella ändringar av denna information kan behandlas i filen med personuppgifter.

Grundläggande information om den registrerade personen, t.ex.:

– för- och efternamn
– kontaktuppgifter (postadresser, telefonnummer, e-postadresser)
– kön
– födelsedatum
– språk
– nödvändig information om kontaktpersoners arbetsplats (företagskunder).

Information om kundrelationer och andra relevanta relationer samt om användning av tjänster och innehåll, t.ex.:

– registreringsdatum för Vallila Interiors tjänster (t.ex. kundnummer samt användar-ID och lösenord till webbutiken)
– datum då kundrelationen och/eller annan relevant relation inleddes
– intressen som kunden har uppgett
– information om transaktioner (t.ex. uppgifter om produkter som köpts av den registrerade personen, leveransadress samt nödvändig information om betalning, fakturering och uthämtning)
– information kopplad till hantering av kundrelationen och andra relevanta relationer (t.ex. klagomål, feedback och register över telefonsamtal till kundtjänsten)
– information om användning av onlinetjänster och -innehåll, tekniska data som skickats till registeransvarig av den registrerade personens webbläsare (IP-adress, webbläsare, webbläsarversion) samt kakor (cookies) skickade till den registrerade personens webbläsare och relaterad information om personuppgifterna är kopplade till kakor
– information om marknadsföring och kampanjer, exempelvis riktad reklam till den registrerade personen och dess användning, information som tillhandahålls i samband med marknadsföringen samt godkännande och förbud av direkt marknadsföring.


Vanliga informationskällor

Den registrerades personuppgifter samlas in från personen själv i samband med köp, användning och registrering genom olika tjänster, t.ex. webbutiken, andra onlinetjänster och olika typer av marknadsföringsaktiviteter t.ex. evenemang.

Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från Vallila Interiors andra datafiler och dess samarbetspartners datafiler samt från myndigheter och företag som tillhandahåller tjänster kopplade till personuppgifter.


Utlämnande av data och överföring av data utanför EU eller EES

Vallila Interior kan lämna ut personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning till myndigheter och samarbetspartner som är noggrant utvalda av Vallila Interior om den registrerade personen inte har förbjudit utlämnande av data till den aktuella partnern. Samarbetspartner har inte rätt att lämna ut personuppgifter de fått från Vallila Interior till tredje part.

Vallila Interior kan överföra information i filen med personuppgifter till sina egna datafiler för direkt marknadsföring efter att en kundrelation eller annan relevant relation har avslutats, förutsatt att den registrerade personen inte har förbjudit användningen av hans/hennes data för direkt marknadsföring.

Personuppgifter överförs normalt sett inte utanför EU eller EES om det inte är nödvändigt för att behandla data eller vidta tekniska åtgärder. I så fall ansvarar Vallila Interior för att kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter följs.


Principer för skydd av personuppgifter

Elektroniskt lagrade personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt från tredje part genom brandväggar och andra tekniska skydd, exempelvis lösenord. Dokument som innehåller den registrerades personuppgifter och behandlas manuellt förvaras på låsta platser som är skyddade mot obehörig åtkomst.

Endast särskilt utsedd personal på Vallila Interior eller företag som representerar Vallila Interior har åtkomst till och rätt att använda och uppdatera informationen i filen med personuppgifter i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Den utsedda personalen har tystnadsplikt.

 
Rätt till åtkomst, ändring och förbud 

Registrerade personer har rätt att granska data som har lagts in i filen med personuppgifter. En underskriven begäran om granskning måste skickas skriftligen till registeransvarig per post. En begäran om granskning kan också lämnas in personligen till registeransvarig.

Registrerade personer har rätt att förbjuda att deras uppgifter behandlas och lämnas ut för användning inom riktad marknadsföring, distansmarknadsföring, direkt marknadsföring, marknadsundersökningar eller opinionsundersökningar. Om detta önskas måste den registrerade personen kontakta registeransvarig. Den registrerade personen har också rätt att begära att registeransvarig korrigerar ett fel i informationen. Den registrerade personen ska lämna in förut nämnda begäran till registeransvarig antingen genom att skicka ett brev (Nilsiägatan 15, FI-00510 Helsingfors, Finland), via e-post (vallila@vallilainterior.fi) eller genom att ringa Vallila Interiors kundtjänst (tel. +358 20 776 7700).