Varukorg

Användarvillkor för Vallilas onlinetjänst
 

1. Allmänt

Välkommen till Oy Vallila Collection Ab:s (nedan ”Vallila”) onlinetjänst (nedan ”tjänsten”). Läs igenom dessa användarvillkor (nedan ”villkoren”) noggrant innan du använder tjänsten.

Dessa villkor gäller alla handlingar som utförs av användaren i tjänsten, oavsett vilken dataterminal som används för tillgång till tjänsten. Användaren får endast använda tjänsten i enlighet med gällande villkor, tillämplig lagstiftning och god sed. Tjänsten kan även innehålla delar eller funktioner, t.ex. webbutiken. Särskilda villkor eller anvisningar, vilka anges separat i tjänsten, gäller användningen av dessa delar eller funktioner utöver villkoren här. Registrering kan krävas för att få tillgång till dem. Det kan hända att särskilt innehåll i tjänsten endast finns tillgängligt för personer bosatta i vissa geografiska regioner.

Villkoren utgör ett avtal mellan användaren och Vallila och fastställer de rättigheter och skyldigheter som gäller användaren och Vallilas tjänst.

Genom att använda tjänsten godkänner användaren de gällande villkoren och samtycker till att följa dem samt villkoren och anvisningarna som anges separat i tjänsten.

 

2. Tjänsteleverantör

Oy Vallila Collection Ab (företagsnummer: 2561625-8)
Nilsiägatan 15
FI-00510 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 20 776 7700

 

3. Behandling av personuppgifter

Vallila behandlar personuppgifter som samlats in via tjänsten i enlighet med tillämpliga lagar om personuppgifter. Användningen av personuppgifter beskrivs mer utförligt i sekretesspolicyn. 

 

4. Kakor (Cookies)

Kakor och andra liknande tekniker kan användas i syfte att samla in information om användningen av tjänsten och användarens dataterminal via tjänsten. Sådan information kan omfatta från vilken sida användaren har kommit till tjänsten, webbläsaren som användaren har använt, vilka delar av tjänsten användaren har varit på och datum och tidpunkter då detta skett. Kakor är små textfiler som kan sparas på användarens dataterminal via tjänsten.

Med hjälp av kakor kan träffar och annan information kopplad till tjänsten bearbetas. Informationen som samlas in gör det möjligt att analysera och förbättra tjänstens funktioner för att på så sätt kunna tillhandahålla en bättre och mer anpassad upplevelse. Informationen som samlas in kan också användas i syfte att rikta reklam utifrån användarens intressen på och utanför tjänsten, till exempel genom användning av ”retargeting”.

Användaren kan förhindra användningen av kakor genom att ändra webbläsarinställningarna. Användaren bör dock vara medveten om att borttagning av kakor eller blockering av deras användning kan ha en ofördelaktig effekt på användningen av tjänsten, dess specifika delar och funktioner, och till och med göra användning av tjänsten omöjlig.

 

5. Användning av tjänsten

5.1 Rättigheter och begränsningar vid användning av tjänsten

Vallila beviljar användaren begränsad, tillfällig, icke-exklusiv och personlig rätt att, i enlighet med dessa villkor och andra villkor och anvisningar som kan anges separat, använda tjänsten och dess innehåll. Användaren har endast rätt att använda tjänsten och dess innehåll i privat, icke-kommersiellt syfte.

Användaren får inte ändra eller reproducera tjänsten, dess innehåll eller någon av dess delar. Användaren har inte rätt att dela, distribuera, skicka, publicera eller på annat sätt offentliggöra tjänsten eller dess innehåll som den är eller i modifierad form, såvida detta inte uttryckligen tillåts i villkoren. Om tjänsten omfattar en direkt möjlighet att överföra innehållet i tjänsten till sociala medier (så kallade sociala medier-knappar) anses inte denna överföring strida mot villkoren.

Användaren har rätt att skriva ut eller kopiera innehållet i tjänsten eller spara en kopia på datorn för personlig användning. Vallila behåller alla rättigheter till sådant material och på alla kopior och utskrifter som användaren gör ska hon eller han behålla informationen från Vallila om upphovsrätt och andra rättigheter gällande tjänsten.

Användaren får inte på något sätt störa eller försöka störa driften av tjänsten eller andra användares möjligheter att använda tjänsten. Otillåtna handlingar omfattar spridning av virus, skadlig programvara eller annat material som kan påverka tjänstens programmeringsstruktur.

Användaren får inte använda tjänsten för att (a) framställa sig själv som en representant för Vallila, (b) förfalska eller manipulera titlar eller identifierare i syfte att dölja information om källan till innehållet som tillhandahålls genom tjänsten, (c) på något annat sätt sprida falsk information, (d) lagra eller samla in personuppgifter tillhörande andra användare, (e) skicka skräppost eller andra obehöriga data eller (f) använda tjänsten i andra olagliga eller oacceptabla syften.

 

5.2 Ändringar av tjänsten

Tjänsten och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”. Vallila har rätt att när som helst ändra tjänsten eller dess innehåll utan förvarning eller skadeståndsansvar. Vallila har alltså rätt att ändra produkter eller priser i tjänsten, lägga till och ta bort delar av tjänsten samt göra kostnadsfria delar av tjänsten avgiftsbelagda och vice versa. Vallila har också rätt att när som helst tillfälligt eller permanent stänga av tjänsten, helt och hållet sluta tillhandahålla innehållet eller någon del av det eller begränsa tillgången till tjänsten eller delar av den. Om användaren har brutit mot dessa villkor, de villkor och anvisningar som anges separat i tjänsten eller mot lagar eller god sed, har Vallila rätt att förhindra användarens tillgång till tjänsten och förbjuda framtida användning av tjänsten.
 

5.3 Registrering

Användaren kan behöva registrera sig för att få tillgång till vissa delar av tjänsten. Rätten att använda vissa delar av tjänsten som kräver registrering kan vara begränsad till fysiska eller juridiska personer beroende på vilken del av tjänsten det gäller.

Användaren måste ange korrekt information vid registrering för tjänsten. Att ange falska uppgifter är inte tillåtet och kan få konsekvenser.

Vid registrering väljer användaren ett användar-ID och ett lösenord. Användaren ansvarar för att lösenordet är säkert och hålls hemligt, samt ansvarar för transaktioner som görs med hans eller hennes användar-ID. Om användaren märker eller misstänker att hans eller hennes användar-ID har använts på ett obehörigt sätt måste användaren kontakta Vallila omedelbart. Vallila har rätt att tillfälligt eller permanent stänga av användarens konto.

 

6. Länkar till och från tredje parts webbplats

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Vallila har inte på något sätt kontroll över dessa webbplatser och övervakar eller kontrollerar inte innehållet på dem. Vallila ansvarar inte för innehåll, korrekthet, tillförlitlighet eller datasäkerhet vad gäller de länkade webbplatserna.

Länkar till externa webbplatser omdirigerar användaren till andra webbplatser, vilka användaren besöker på egen risk. Användaren bör läsa användarvillkoren och anvisningarna för externa webbplatser innan hon eller han använder dem.

Externa länkar till den här tjänsten måste länka till tjänstens huvudsida. Externa länkar måste öppnas i ett nytt fönster och inte på den länkande webbplatsen. Länkens utseende, position och andra funktioner får inte ha en ofördelaktig effekt på Vallilas anseende eller dess varumärkens goodwillvärde, och får inte heller ge intrycket av att parten som länkar till webbplatsen eller dess produkter och tjänster på något sätt har en koppling till Vallilas verksamhet eller är sponsrad av Vallila. Vallilas varumärken får inte heller användas i länkar i bildform.

Tjänstens länkar till externa webbplatser och externa länkar till tjänsten innebär inte att det finns en relation mellan Vallila och den länkande eller länkade tredje parten.

 
 

7. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess innehåll, exempelvis text, bilder, produktinformation, varumärken och tecken tillhör Vallila eller dess samarbetspartner och är skyddade av upphovsrättslagstiftning och internationella konventioner angående upphovsrätt samt annan lagstiftning gällande immateriella rättigheter och registreringar.

Alla immateriella rättigheter till tjänsten och dess innehåll (t.ex. upphovsrätt, registrerade och oregistrerade varumärken och mönsterrättigheter, domännamn, patent, databasrättigheter och affärshemligheter) samt den goodwill som skapas av deras användning tillhör Vallila eller dess samarbetspartner. Vallila beviljar inte användaren direkt eller indirekt rätt till några immateriella rättigheter.

 

8. Ansvarsbegränsningar

Vallila strävar efter att tillhandahålla kontinuerlig, oavbruten tillgång till tjänsten. Vallila garanterar dock inte att användaren har oavbruten, läglig eller felfri användning av tjänsten. Tjänsten och innehållet tillhandahålls i ”befintligt skick”. Vallila ansvarar inte för att informationen och innehållet i tjänsten är korrekta och tillförlitliga, och kan inte garantera att de inte är bristfälliga, felaktiga eller på annat sätt otillfredsställande.

Vallila kan inte garantera datasäkerheten för tjänsten, dess innehåll eller information som distribueras via tjänsten. Vallila ansvarar inte heller för att digitala nyhetsbrev som skickas via tjänsten inte innehåller virus eller annan skadlig kod. Vallila ansvarar inte för information som användaren skickar eller tar emot eller misslyckas med att skicka eller ta emot via tjänsten.

Tjänsten är inte nödvändigtvis tillgänglig i alla länder och den kanske bara är tillgänglig på vissa språk. Tjänsten, dess drift och några av dess funktioner kan vara beroende av kompatibilitet med utrustningen som används samt nätverksanslutningar och innehållsformat.

Vallila ska inte hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador baserat på skadeståndsansvar eller specifika skador, däribland skador orsakade av förlust av affärsmöjligheter, kontrakt, inkomst och information eller av avbrott i affärsverksamheten på grund av användning av eller oförmåga att använda tjänsten eller dess innehåll eller dessa villkor. Detta gäller oavsett om skadorna beror på avtal, överträdelse av rättigheter, oaktsamhet eller andra orsaker, även om Vallila har informerats i förväg om risken för en sådan skada. Vallilas ansvarsskyldighet begränsas i alla fall till ansvaret som anges i obligatorisk lagstiftning.

Användaren ska befria Vallila och dess anställda, chefer och representanter från alla rättsliga processer och anspråk som kan uppkomma genom användarens bruk av tjänsten.

 

9. Ändringar och meddelanden

Vallila förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och villkoren för Vallilas webbutik efter eget omdöme genom att meddela användaren om detta via e-post eller genom tjänsten. Ändringar av villkoren träder i kraft efter att de har publicerats. Användning av tjänsten efter meddelandeperioden innebär att användaren accepterar ändringarna av villkoren.

Vallila kan inkludera meddelanden i tjänsten. Vallila kan också skicka meddelanden rörande tjänsten till e-postadressen eller telefonnumret som användaren har angett. Meddelanden anses vara mottagna sju (7) dagar efter att Vallila har skickat eller visat dem. Om användaren fortsätter nyttja tjänsten efter denna tidsperiod innebär det att hon eller han har fått alla meddelanden, oavsett kommunikationsmetod.

 

10. Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

Användning av tjänsten och dessa villkor ska regleras av finsk lagstiftning, utan hänsyn till normer om tillämplig lag.

Parterna ska i första hand försöka lösa eventuella tvister genom förhandling. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse ska tvisterna lösas i Helsingfors tingsrätt i Finland. En användare som är en konsument har också rätt att ta upp tvisten i tingsrätten på sin egen hemvist eller i konsumenttvistenämnden (i Sverige Allmänna reklamationsnämnden).

 

11. Färger

Alla produktbilder inte alltid exakt återger produkternas verkliga utseende. Hur färgen i bilder på hemsidan återges kan bero på vilken typ av bildskärm du har och vilka inställningar den har.

× This browser is not supported. Something may not be displayed or work as expected. We recommend to change browser to Chrome!